In English
›÷ÅÛé¼Ûà
ÍÛÛ¾Û•Ûóà:
 • 1 1/2 ïõ¸Û ¾ÛêþùÛ.
 • 1 ˜Û¾Û˜Ûà ÍÛÛé¦øÛ ¼ÛÛýÛïõõÛ¼ÛÙ
 • 2 1/2 ïõõ¸Û ÍÛÛïõõÁõ
 • …éÅÛ˜Ûà¶ÛÛé ½ÛæïõõÛé
 • ¬ÛÛé¦øà ïõéõÍÛÁõ
 • ©ÛÇÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø –Ûà
 
Áõà©Û:
 • ¼Ûé ïõ¸Û ¸ÛÛ¨Ûà¾ÛÛ× ÍÛÛé¦øÛ …¶Ûé ¾ÛêêþùÛé ¶ÛÛ×”Ûà …éïõ ÁõÛ©Û ¾ÛÛ¤éø …Û¬ÛÛé …Û¸Ûà ¾ÛæïõÛé •Û×¥øÛ ¶Û ¸Û¦éø …é¶Ûä× µýÛÛ¶Û ÁõÛ”ÛÛé.
 • ¼ÛÐäü §øàÅÛä ¶ÛÐüà ÁõÛ”ÛÈÛä×. ïõÛÁõ¨Û …Û¬ÛÛé …ÛÈÛé …é¤øÅÛé ¸ÛÛ©ÛÇä× ¸Û¦øà ›÷ÛýÛ ™öé.
 • ÍÛÛïõÁõ¾ÛÛ× 2 1/2 ïõ¸Û ¸ÛÛ¨Ûà ¶ÛÛ×”Ûà ˜ÛÛÍÛ¨Ûà ¼Û¶ÛÛÈÛÛé. ©Ûé¾ÛÛ× ïéõÍÛÁõ …¶Ûé …éÅÛ˜Ûà¶ÛÛé ½ÛæïõÛé Š¾ÛéÁõÛé.
 • ›÷ÅÛé¼Ûà ¸ÛÛÇÈÛÛ¶Ûà ¼ÛÛé¤øÅÛ¾ÛÛ× µÛÛéÇ ¶ÛÛ×”Ûà¶Ûé ™öà™öÁõà ïõ§øÛˆ¾ÛÛ× –Ûà ïõïõ¦éø …é¤øÅÛé •ÛÛéÇ ›÷ÅÛé¼Ûà ¸ÛÛ¦øÛé.
 • ¼Û׶Ûé ©ÛÁõºõ ºéõÁõÈÛà¶Ûé •ÛäÅÛÛ¼Ûà ïõÅÛÁõ¶Ûà ¬ÛÛýÛ …é¤øÅÛé ¼ÛÐüÛÁõ ïõÛ§øà ˜ÛÛÍÛ¨Ûà¾ÛÛ× ¶ÛÛ×”ÛÛé.
 • ›÷ÅÛé¼Ûà ˜ÛÛÍÛ¨Ûà¾ÛÛ× ¦äø¼ÛÛ¦øà¶Ûé …éïõÛþùù ܾÛܶۤø ¸Û™öà ¼ÛÐüÛÁõ ïõÛ§øà ©Ûé¶ÛÛ ¸ÛÁõ ÍÛÛ˜ÛÛ •ÛäÅÛÛ¼Û¶Ûà ¸ÛÛ×þùù¦øà ÉÛÛé½ÛÛ ¾ÛÛ¤éø ™öÛפøÈÛà.
Site originated by www.panjokutch.com
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.