In English
˜ÛÛéïõÅÛé¤ø ܾÛÅïõ ÉÛéïõ
ÍÛÛ¾Û•Ûóà:
 • 1 ÅÛà¤øÁõ þäùµÛ.
 • 3 ¤éø¼ÛÅÛ Í¸Ûä¶Û ïõÛéïõÛé ¸ÛÛÈÛ¦øÁõ.
 • 3 ¤éø¼ÛÅÛ Í¸Ûä¶Û ݦÖøïõà•Û ˜ÛÛéïõÅÛé¤ø ¸ÛÛÈÛ¦øÁõ.
 • 1 ¤éø¼ÛÅÛ Í¸Ûä¶Û îõÛéºõà.
 • ÍÛÛïõÁõ ÍÈÛÛþÛù¶ÛäÍÛÛÁõ.
 • 2 ͸Ûä¶Û ïõÛé¶Û ºÅéÈÛÁ.
Áõà©Û:
 • þäùµÛ •ÛÁõ¾Û ïõÁõÛé.
 • þäùµÛ ŠïõÇé …é¤øÅÛé ©Ûé¾ÛÛ× ïõÛé¶Û ºÅéÈÛÁ ¸ÛÛ¨Ûà¾ÛÛ× …Û•ÛÛÇéÅÛä ܾÛïõÍÛ ïõÁõÛé.
 • •ÛéÍÛ ¸ÛÁõ ¬Ûà Š©ÛÛÁõà ©Ûé¾ÛÛ× ïõÛéïõÛé ¸ÛÛÈÛ¦øÁõ.
 • ܦÖøïõá•Û ˜ÛÛéïõÅÛé¤ø.
 • ïõÛéºõà …¶Ûé ÍÛÛïõÁõ ܾÛîÍÛ ïõÁõÛé.
 • ¼ÛÁõÛé¼ÛÁõ ܾÛïõÍÛ ïõÁõà ܾÛïõÍÛÁõ ¾ÛÛ× •ÛóÛ†¶¦ø ïõÁõÛé.(©Û¾Ûé ïõ¶Û¦éø¶ÍÛ Ü¾ÛÅÛïõ ¸Û¨Û ¶ÛÛ”Ûà ÉÛïõÛé ™öÛé).
 • ©Û¾Ûê •ÛÁõ¾Û …¬ÛÈÛÛ •ÛÁõ¾Û ˜ÛÛéïõÅÛé¤ø ©ÛÁõàïéõ …¬ÛÈÛÛ ¥×ø¦äø ¼ÛÁõºõ …¶Ûé …éïõ Íïäõ¸Û ÈÛé¶ÛàÅÛÛ …Û†ÍÛÜ’õ¾Û ÍÛÛ¬Ûé ÍÛÈÛÙ ïõÁõÛé.
 • ©Û¾Ûê ˜ÛÛéïõÅÛé¤ø ÍÅÛé¼Û ¶Ûé ”Û¾Û¨Ûà¶Ûé ¸Û¨Û ¶ÛÛ”Ûà ÉÛïõÛé ™öÛé.
Site originated by www.panjokutch.com
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.