In English
ïõÅÛá•ÛÁõ ܾÛÅïõ ÉÛéïõ
ÍÛÛ¾Û•Ûóà:
  • 1/2 ïõÅÛá•ÛÁõ.
  • 3 ¤éø¼ÛÅÛ Í¸Ûä¶Û ÍÛÛïõÁõ.
  • 4 ¤éø¼ÛÅÛ Í¸Ûä¶Û ÁõÛéÍÛ ÜÍÛÁõ¸Û.
  • 1/2 ÜÅÛ¤øÁõ þäùµÛ.
Áõà©Û:
  • ïõÅÛá•ÛÁõ ¶ÛÛ Ü¼ÛýÛÛ ïõÛܧø¶Ûé ©Ûé¶Ûé ’õÉÛ ïõÁõà šÀäÍÛ ©ÛíéýÛÛÁõ ïõÁõÛé.
  • ©Ûé¾ÛÛ× þäùµÛ, ÁõÛéÍÛ ÜÍÛÁõ¸Û …¶Ûé ÍÛÛïõÁõ ¶ÛÛ”ÛÛé.
  • Ü»õ›÷¾ÛÛ× ¥×ø¦äø ïõÁõÛé.
  • ¼ÛÁõºõ ¶ÛÛ”Ûà ÍÛÈÛÙ ïõÁõÛé.
Site originated by www.panjokutch.com
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.