In English
˜ÛÛ¤ ¾ÛÍÛÛÅÛÛé
ÍÛÛ¾Û•Ûóà:
  • 50 •ÛóÛ¾Û …Û×¼ÛÛéÜÇýÛÛ׶ÛÛé ½ÛæïõÛé.
  • 30 •ÛóÛ¾Û ïõÛ˜ÛÛ œ÷ÁõÛ¶ÛÛé ¸ÛÛÈÛ¦øÁ.õ
  • 20 •ÛóÛ¾Û ¾ÛÁõà¶ÛÛé ¸ÛÛÈÛ¦øÁ.õ
  • 1 ¤øà ͸Ûæ¶Û ÝÐü•Û.
  • 2 ¤øà ͸Ûæ¶Û ÍÛטÛÇ.
  • ¾Ûà¥ä×ø ¸Ûó¾ÛÛ¨ÛÍÛÁõ.
Áõà©Û:
  • …Û ¼ÛµÛà ÍÛÛ¾Û•Ûóà ½Ûé•Ûà ïõÁõÈÛà.
¶ÛÛêµÛ:
  • 1 ¤øà ͸Ûæ¶Û ÅÛÛÅÛ ¾ÛÁõ˜Ûä× ¶ÛÛ”ÛÈÛä×.
Site originated by www.panjokutch.com
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.