In English
¶ÛÛ•ÛÁõÈÛéÅÛ¶ÛÛé ½Ûà¶ÛÛé ¾Ûä”ÛÈÛÛÍÛ
ÍÛÛ¾Û•Ûóà: (…¦µÛÛé ÜïÅÛÛé ¾ÛÛ¤é)
 • ¶ÛÛ•ÛÁõÈÛéÅÛ¶ÛÛ× 125 ¸ÛÛ¶Û.
 • ÍÛÛïõÁõ (ÍÈÛÛþù¾Û䛼Û)
 • 1+1/2 ˜Û¾Û˜Ûà ïõÛ¬ÛÛé.
 • 1/2 ˜Û¾Û˜Ûà ˜Ûæ¶ÛÛé.
 • 1/2 ÈÛÛ¤ïà ïõÛé¸ÛÁõÛ¶Ûä× œ¨Ûä× ”Û¾Û¨Û.
 • 25. •ÛóÛ¾Û ¤æø¤øà»æõ¤øà.
 • 25. •ÛóÛ¾Û ïõÛ›ä-¼ÛõþÛ¾Û.
 • 1 ÈÛÛ¤ïõà ÉÛéïéõÅÛà ÈÛÜÁõýÛÛÇà¶ÛÛé ½ÛæïõÛéù.
 • 1/2 ÈÛÛ¤ïõà µÛÛ¨ÛÛþùÛǶÛÛé ½ÛæïõÛéù.
 • 1/2 ÈÛÛ¤ïõà ÐüÁõà¸Û©Ûà.
 • 1 ˜Û¾Û˜Ûà ›é¥à¾ÛµÛ ½ÛæïõÛéù.
 • 1 ˜Û¾Û˜Ûà ïõÛÉÛ¾ÛàÁà ¾ÛÍÛÛÅÛÛé.
 • 1 ˜Û¾Û˜Ûà ¸ÛÛ¶Û ˜Û¤ø¨Ûà (¶ÛÛ”ÛÈÛà ÐüÛéýÛ ©ÛÛé)
 • 1/4 ˜Û¾Û˜Ûà ©Û›-ÅÛÈÛו۶ÛÛé ½ÛæïõÛéù.
 • 1/2 ˜Û¾Û˜Ûà …éÅÛ˜Ûà¶ÛÛé ½ÛæïõÛéù.

Áõà©Û:
 • ¶ÛÛ•ÛÁõÈÛéÅÛ¶ÛÛ× ¸ÛÛ¶Û ¡à¨ÛÛ× ÍÛ¾ÛÛÁõà ÅÛéÈÛÛ×.
 • ïõÛ¬ÛÛé-˜Ûæ¶ÛÛé¶Ûé ¬ÛÛé¦øÛ ¸ÛÛ¨Ûà¾ÛÛ× ¶ÛÛ”Ûà •ÛÁõ¾Û ïõÁõà¶Ûé ›÷ Š¸ÛýÛÛé•Û¾ÛÛ× ÅÛéÈÛä×.
 • …Û ¸Ûéͤ¶Ûà 3-4 ˜Û¾Û˜Ûà ÍÛ¾ÛÛÁéÅÛÛ ¸ÛÛ¶Û ¸ÛÁ ¶ÛÛ”ÛÈÛà.
 • ©ýÛÛÁõ¼ÛÛþù Š¸ÛÁõ¶Ûà ¼ÛµÛà ÍÛÛ¾Û•Ûóà ¶ÛÛ”Ûà ܾÛîÍÛ ïõÁõÈÛä×.
¶ÛÛé×µÛ:
 • ¸ÛÛ¶Û ˜Û¤ø¨Ûà ¸ÛÛ¶Û½ÛצÛÁ¾ÛÛ× Š¸ÛÅÛ¼µÛ ÐüÛéýÛ ™öé.
Site originated by www.panjokutch.com
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.