In English
ïõ¦ùÛ† ÈÛéœ÷¤éø¼ÛÅÍÛ
ÍÛÛ¾Û•Ûóà: (4 ÈýÛÜî©Û ¾ÛÛ¤éø)

 

 • 200 •ÛóÛ. ïõÛéÅÛà ºõÅÛÛÈÛÁõ ¾Ûà¦øàýÛ¾Û ¤äøïõ¦øÛ ïõÁõÈÛÛ)
 • 50 •ÛóÛ. ºõ¨ÛÍÛà (¶ÛÛ¶ÛÛ ¤äøïõ¦øÛ ïõÁõÈÛÛ)
 • 100 •ÛóÛ. •ÛÛ›÷Áõ (¶ÛÛ¶ÛÛ ¤äøïõ¦øÛ ïõÁõÈÛÛ)
 • 50 •ÛóÛ. ÈÛ¤øÛ¨ÛÛ þùÛ¨ÛÛ (1/2 ïõ¸Û)
 • 100 •ÛóÛ. ïéõ¸ÍÛàïõ¾Û (¾Ûà¦øàýÛ¾Û ¤äøïõ¦øÛ ïõÁõÈÛÛ)
 • 12 ïõ¦øà ÅÛÍÛ¨Û.
 • 2÷ ¤äøïõ¦øÛ …Ûþäù.
 • 3 ¾ÛÁõ˜ÛÛ, ªÛ¨Ûé¶Ûà ¸Ûéͤø ïõÁõÈÛà.
 • 1/2 ïõ¸Û ïõÛé¬Û¾ÛàÁõ ¼ÛÛÁõàïõ ÍÛäµÛÛÁõà¶Ûé.
 • 1 ¤éø¼ÛÅÛ͸Ûä¶Û µÛùÛ¨ÛÛ.
 • 1 ˜Û¾Û˜Ûà ÈÛÁõàýÛÛÇà.
 • 2 ©Û›÷.
 • 3 ÅÛÛÅÛ ¼ÛÛéÁõàýÛÛ ¾ÛÁõ˜ÛÛ.
 • 3 ÅÛÈÛá•Û.
 • 5 ¾ÛÁõà.
 • 2 ¤éø¼ÛÅÛ͸Ûä¶Û ÅÛÛÅÛ ¾ÛÁõ˜Ûä ¸ÛÛÈÛ¦øÁõ.
 • ¾Ûà¥ä×ø.
 • 1/2 ˜Û¾Û˜Ûà •ÛÁõ¾Û ¾ÛÍÛÛÅÛÛé.
 • 1/2 ˜Û¾Û˜Ûà ÐüÇþùÁõ.
 • 3 ïõÛ×þùÛ ÅÛÛ×¼ÛÛ ¸ÛÛ©ÛÇÛ ÍÛäµÛÛÁõÈÛÛ.
 • 4 ¤ø¾Ûé¤øÛ (ÍÅÛÛ†¡ö ïõÛ¸ÛÈÛà)
 • 6 ¤éø¼ÛÅÛ͸Ûä¶Û ©ÛéÅÛ.

 

 

Áõà©Û:

 • µÛùÛ¨ÛÛ, œ÷Äõ, ÈÛÁõàýÛÛÇà, ©Û›÷, ÅÛÈÛá•Û, ¾ÛÁõà, ¼ÛÛéÁõàýÛÛ ¾ÛÁõ˜ÛÛ ¶Ûé ܾÛïõÍÛÁõ¾ÛÛ× ¸ÛàÍÛà¶Ûé ¾ÛÍÛÛÅÛÛé ©ÛíéýÛÛÁõ ïõÁõÈÛÛé.
 • ¸Ûé¶Û¾ÛÛ ©ÛéÅÛ •ÛÁõ¾Û ïõÁõÈÛÛ ¾ÛäïõÈÛä× ©Ûé¾ÛÛ× ïõÛ×þùÛ ÍÛÛשÛÇÈÛÛ.
 • 2 ܾÛܶۤø ¸Û™öà ©Ûé¾ÛÛ× ÈÛÛ¤éøÅÛÛé ÍÛäïõÛé ¾ÛÍÛÛÅÛÛé ¶ÛÛ×”Ûà¶Ûé ÍÛÛשÛÇÈÛä.
 • ×2 ܾÛܶۤ ¸Û™öà …Ûþäù, ¾ÛÁõ˜ÛÛ, ÅÛÍÛ¨Û¶Ûà ¸Ûéͤø ¶ÛÛ×”ÛÈÛà ÍÛÛשÛÇÈÛä×.
 • 1 ܾÛܶۤø ¸Û™öà ºõÅÛÛÈÛÁõ, •ÛÛ›÷Áõ, ºõ¨ÛÍÛà, ÈÛ¤øÛ¨ÛÛ, ¤ø¾Ûé¤øÛ ¶ÛÛ×”ÛÈÛÛ.
 • 2 ܾÛܶۤø ÍÛÛשÛÇÈÛä× 1/4 ïõ¸Û ¸ÛÛ¨Ûà ¶ÛÛ×”Ûà¶Ûé 5 ܾÛܶۤø ˜Û¦øÈÛÛ þéùÈÛä×.
 • ¸Û™öà ©Ûé¾ÛÛ× ïéõ¸ÍÛàïõ¾Û ¶ÛÛ×”ÛÈÛÛ …¶Ûé •ÛÁõ¾Û ¾ÛÍÛÛÅÛÛé, ¾Ûà¥ä×ø, ¾ÛÁõ˜Ûä ¸ÛÛÈÛ¦øÁõ, ÐüÇþùÁõ ¶ÛÛ×”Ûà¶Ûé× ÐüÅÛÛÈÛÈÛ.
 • ïõÛé¬Û¾ÛàÁõ ¶ÛÛ×”ÛÈÛà, ܾÛîÍÛ ïõÁõà¶Ûé •ÛÁõ¾Û •ÛÁõ¾Û ÍÛÈÛÙ ïõÁõÈÛä.
Site originated by www.panjokutch.com
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.