In English
¾Û¤øÁõ ¸Û¶ÛàÁõ
ÍÛÛ¾Û•Ûóà:
 • 100 •ÛóÛ¾Û ÅÛàÅÛÛ ÉÛÛïõ¶ÛÛ× ÈÛ¤øÛ¨ÛÛ.
 • ¼ÛÛºõÈÛÛ(ºõÛͤø •ÛéÍÛ ¸ÛÁõ, ¸Ûó¾ÛÛ¨ÛÍÛÁõ ¸ÛÛ¨Ûà ¾ÛäïõÈÛä×, ›÷é¬Ûà •Ûóà¶Û ÁõÐéüÉÛé.)
 • 50 •ÛóÛ¾Û ¸Û¶ÛàÁ.õ
 • …éïõ ¾ÛÛé¤øÛé ˜Û¾Û˜ÛÛé ¾ÛÅÛÛˆ.
 • …Ûþä×ù.
 • 2-3 ïõÇà ÅÛÍÛ¨Û.
 • …éïõ ܾۦøàýÛ¾Û ïõÛ×þùÛé.
 • 1 ܾۦøàýÛ¾Û ¤øÛ¾Ûé¤øÛé.
 • –Ûà.
 • ܾۥä×ø.
 • ÍÛéïéõÅÛä× œ÷Ä×õ.
 • ¾ÛÁõ˜Ûä×.
 • ÐüÇþùÁõ.
 • ïõÛÇÛé ¾ÛÍÛÛÅÛÛé …éïõ ¶ÛÛ¶Ûà ˜Û¾Û˜Ûà..
Áõà©Û:
 • ÈÛ¤øÛ¨ÛÛ¶Ûé ¼ÛÛºõà ÅÛéÈÛÛ.
 • ïõÛ×þùÛ. ÅÛÍÛ¨Û, …Ûþäù ܾÛîÍÛÁõ¾ÛÛ× ’õÉÛ ïõÁõÈÛÛ.
 • ¤øÛ¾Ûé¤øÛ¶Ûà •ÛóéÈÛà ïõ÷ÁõÈÛà.
 • ©ÛÈÛÛ¾ÛÛ× –Ûà ¾Ûäïõà ïõÛ×þùÛ¶Ûà ¸Ûéͤø ÍÛÛשÛÇÈÛà.
 • ¼ÛµÛÛé ¾ÛÍÛÛÅÛÛé ¶ÛÛ”ÛÈÛÛé.
 • –Ûà Š¸ÛÁõ …ÛÈÛé …é¤øÅÛé ©Ûé¾ÛÛ× ¤øÛ¾Ûé¤øÛ¶ÛÛé ÁõÍÛ ¶ÛÛ×”ÛÈÛÛé.
 • ©ýÛÛÁõ ¼ÛÛþù –Ûà Š¸ÛÁõ …ÛÈÛé …é¤øÅÛé ©Ûé¾ÛÛ× ¸Û¶ÛàÁõ ¾ÛÍÛÇà¶Ûé ™äö¤äø ïõÁõà¶Ûé ¶ÛÛ”ÛÈÛä×, ©ýÛÛÁõ ¼ÛÛþ ¾ÛÅÛÛˆ ¶ÛÛ”ÛÈÛà.
 • •ÛóéÈÛà ©ÛíéýÛÛÁõ ¬ÛÛýÛ …é¤øÅÛé ©Ûé¾ÛÛ× ÉÛéïéõÅÛä× œ÷Ä×õ, ¾Ûà¥ä×ø, ÈÛ¤øÛ¨ÛÛ ¶ÛÛ×”Ûà¶Ûé ÐüÅÛÛÈÛà Š©ÛÛÁõà ÅÛéÈÛä×.
 • ÍÛÈÛÙ ïõÁõ©Ûà ÈÛ”Û©Ûé ›÷Ûé •ÛóéÈÛà ÍÛäïõÛˆ •ÛýÛéÅÛà ÅÛÛ•Û©Ûà ÐüÛéýÛ ©ÛÛé …éïõ ˜Û¾Û˜ÛÛé þäùµÛ ¶ÛÛ”Ûà •ÛÁõ¾Û ïõÁõà ÍÛÈÛÙ ïõÁõÈÛä×,
 • ¸Û¶ÛàÁõ ”Ûä¼Û›÷ ¾ÛÍÛÇà¶Ûé ¶ÛÛ”ÛÈÛä×.
 • ¾ÛÍÛÛÅÛÛé ¬ÛÛé¦øÛé …Ûé™öÛé ¶ÛÛ×”ÛÈÛÛé.
 • ’õà¾Û …¶Ûé ¸Û¶ÛàÁõ¬Ûà ÉÛÛïõ ¾Ûà¥ä×ø ÅÛÛ•ÛÉÛé.
Site originated by www.panjokutch.com
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.