In English
¼ÛÛ›÷ÁõÛ¶Ûà ½ÛÁéõÅÛà ÁõÛé¤øÅÛà
ÍÛÛ¾Û•Ûóà:
ÅÛÛé¤ø ¾ÛÛ¤øé:
 • 2 ïõ¸Û ¼ÛÛ›÷ÁõÛ¶ÛÛé ÅÛÛé¤ø.
 • 1 ˜Û¸Û¤øà ¾Ûà¥ä×.ø
¸ÛäÁõ¨Û ¼ÛÛÛÈÛÈÛÛ× ¾ÛÛ¤é:ø
 • 1/2 ïõ¸Û ¾ÛõÍÛÇà¶Ûé ™äö¤äø ïõÁéõÅÛä× ¸Û¶ÛàÁ.õ
 • 2 ˜Û¾Û˜ÛÛ ¼ÛÛÁõàïõ ïõÛ¸ÛéÅÛà ¾Ûé¬Ûà¶Ûà ½ÛÛœ.
 • 1 ¼ÛÛÁõàïõ ïõÛ¸ÛéÅÛä× ÅÛàÅÛä× ¾ÛÁõ˜Ûä×.
 • 1 ”Ûä¼Û ¼ÛÛÁõàïõ ïõÛ¸ÛéÅÛä× ¤øÛ¾Ûé¤ä×ø.
 • ¾Ûà¥ä×ø ¸Ûó¾ÛÛ¨ÛÍÛÁõ.
 
Áõà©Û:

ÅÛÛé¤ø ¾ÛÛ¤éø :

 • ¼ÛÛ›÷ÁõÛ¶ÛÛ× ÅÛÛé¤ø¾ÛÛ× ¾Ûà¥ä×ø …¶Ûé •ÛÁõ¾Û ¸ÛÛ¨Ûà ¶ÛÛ”ÛÈÛÛ …¶Ûé ÅÛÛé¤ø ¼ÛÛ×µÛÈÛÛé.
 • ¼ÛÁõÛ¼ÛÁõ ¾ÛÍÛÇÈÛÛé, 16 ½ÛÛ•Û ïõÁõÈÛÛ …¶Ûé þùÁéõïõ ½ÛÛ•Û¾ÛÛ׬Ûà ¸ÛÛ©ÛÇà ÁõÛé¤øÅÛà ÈÛ¨ÛÈÛà.
¼Û¶ÛÛÈÛÈÛÛ¶Ûà Áõà©Û :
 • …éïõ ÁõÛé¤øÅÛà ¸ÛÁõ ¬ÛÛé¦ä×ø ¸ÛäÁõ¨Û ¸ÛÛ¬ÛÁõÈÛä×.
 • ¸Û™öà Š¸ÛÁõ ¼Ûàœ÷ ÁõÛé¤øÅÛà ¾ÛäïõÈÛà …¶Ûé ¼ÛÁõÛ¼ÛÁõ þùÛ¼ÛÈÛà ›÷é¬Ûà …éïõ …”Ûצø ÁõÛé¤øÅÛà ¼Û¶Ûà ›÷ÛýÛ.
 • ¼ÛÛïõà¶Ûà ÁõÛé¤øÅÛà …¶Û÷é ¸ÛäÁõ¨Û¾ÛÛ׬Ûà …Û ›÷ ¸Ûó¾ÛÛ¨Ûé ½ÛÁéõÅÛà ÁõÛé¤øÅÛà ¼Û¶ÛÛÈÛÈÛà.
 • þùÁéõïõ ½ÛÁéõÅÛà ÁõÛé¤øÅÛà¶Ûé ©ÛÈÛÛ ¸ÛÁõ ¶ÛÛ”Ûà ¼Û·Ûé ¼ÛÛ›ä÷ ©ÛéÅÛ ÈÛ•ÛÁõ ÉÛéïõÈÛà.
 • •ÛÁõ¾Û •ÛÁõ¾Û ¸ÛàÁõÍÛÈÛà.
 • •Û¾Ûé ©ÛÛé ¸ÛàÁõÍÛ©ÛÛ× ¸ÛÐéüÅÛÛ× ¬ÛÛé¦ä×ø ¾ÛÛ”Û¨Û ÅÛ•ÛÛ¦øÈÛä×.
Site originated by www.panjokutch.com
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.