In English
¸ÛÛíê…Û ¶ÛÛéé ˜ÛéÈÛ¦øÛé
ÍÛÛ¾Û•Ûóà:
 • 500 •ÛóÛ¾Û ¶ÛÛýÛÅÛÛé¶Û ¸ÛÛíê…Û.
 • 50 •ÛóÛ¾Û þùÛÜÇýÛÛ.
 • 50 •ÛóÛ¾Û ÉÛá•Û.
 • 1/2 ˜Û¾Û˜Ûà ÐüÇþùÁõ.
 • ©ÛÅÛ.
 • ÍÛæïõÛé ”ÛÛé¸ÛÄõ.
 • 8 ¬Ûà 10 ÅÛàÅÛÛ ¾ÛÁõ˜ÛÛ (¼ÛÛÁõàïõ ÍÛ¾ÛÛÁéõÅÛÛ)
 • ©ÛéÅÛ ¸Ûó¾ÛÛ¨ÛÍÛÁõ.
 • ¾Ûà¥ä×ø ÍÈÛÛþÛ¶ÛäÍÛÛÁõ.
 • ÅÛà¾Û¦øÛé.
 • ¼ÛäÄ×õ ”ÛÛ¦ø ÍÈÛÛþÛ¶ÛäÍÛÛÁ.õ
Áõà©Û:
 • ¸ÛÛíê…Û ¶Ûé ÉÛéïõàÅÛÛé.
 • ¬ÛÛé¦ä×øø ©ÛéÅÛ ¾Ûæïõà ”ÛÛé¸ÛÄõ, ÉÛá•ÛþùÛ¨ÛÛ ©ÛÇàÅÛéÈÛÛ
 • ¸Û™öà ÈÛµÛéÅÛÛ ©ÛéÅÛ¾ÛÛ× þùÛÇàýÛÛ, ÅÛà¾Û¦øÛé, ©ÛÅÛ, ÅÛàÅÛÛ ¾ÛÁõ˜ÛÛ µÛà¾ÛÛ× •ÛéÍÛ ¸ÛÁõ ÉÛéïõà ©Ûé¾ÛÛ× ¸ÛÛíê…Û ¶ÛÛ”Ûà ÐüÅÛÛÈÛÈÛÛé
 • ¸Û™öà ©Ûé¾ÛÛ× ¾Ûà¥ä×, ÐüÇþùÁõ …¶Ûé ¸ÛàÍÛéÅÛà ÍÛÛïõÁõ ¶ÛÛ”Ûà ¼ÛÁõÛé¼ÛÁõ ܾÛîÍÛ ïõÁõÛé.
Site originated by www.panjokutch.com
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.