In English
§øÛéïõÇÛ
ÍÛÛ¾Û•Ûóóà:
 • 3 ïõ¸Û ˜ÛÛé”ÛÛ.
 • 1 î¸Û …þ¦ø¶Ûà þùÛÇ.
 • ™öÛÍÛ …¶Ûé •ÛÁõ¾Û ¸ÛÛ¨Ûà …×þùÛ›÷é.
 • ÅÛàÅÛà ¾ÛÁõ˜Ûà ¸Ûéͤø …×þùÛ›÷é.
 • ¾Ûà¥ä×ø ÍÈÛÛþùÛ¶ÛäÍÛÛÁõ.

Áõà©Û:

 • ˜ÛÛé”ÛÛ µÛÛ醶Ûé ïõ¸Û¦øÛ ¸ÛÁõ ÍÛäïõÛ ïõÁõÛé.
 • ¸Û™öà …þ¦¶Ûàø þùÛÇ …¶Ûé ˜ÛÛé”ÛÛ Ü¾ÛîÍÛ ïõÁõà ܾÛîÍÛÁõ¾ÛÛ× Ü¸ÛÍÛàÅÛÛé.(ÁõÈÛÛé ›÷éÈÛÛé ܸÛÍÛÈÛÛé)
 • ©Ûø¸ÛéÅÛà¾ÛÛ× ™öÛÍÛ, •ÛÁõ¾Û ¸ÛÛ¨Ûà, ¾Ûà¥ä×ø …¶Ûé ܸÛÍÛéÅÛÛé ÅÛÛé¤ø ¶ÛÛ”Ûà ܾÛïõÍÛ ïõÁõÛé.
 • §øÛïàõ¶Ûé 6-8 ïõÅÛÛïõ ¸ÛÅÛÛÇà ÁõÛ”ÛÛé.
 • ¸Û™öà ÐüÅÛÛÈÛÈÛá¶Ûé ©Ûé¾ÛÛ× ÅÛàÅÛà ¾ÛÁõ˜Ûà ¶ÛÛ”Ûà ÐüÅÛÛÈÛÈÛÛé.
 • ïõ§øÛ†¾ÛÛ× ¸ÛÛ¨Ûà •ÛÁõ¾Û ïõÁõÛé.
 • ¬ÛÛÇà¾ÛÛ× ©ÛéÅÛ ÅÛ•ÛÛ¦øà ©Ûé¾ÛÛ× ”ÛàÄõ ¶ÛÛ”Ûà ïõ§øÛˆ¾ÛÛ× 7-8 ܾÛܶۤø ÁõÛ”ÛÛé ¥×ø¦øÛ ¬ÛÛýÛ …é¤øÅÛé ïõÛ¸ÛÛé.
 • ïõÛé¬Û¾ÛàÁõ¶Ûà ˜Û¤ø¨Ûà …¬ÛÈÛÛ ÍÛÛéÍÛ ÍÛÛ¬Ûé ÍÛÈÛÙ ïõÁõÛé.
Site originated by www.panjokutch.com
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.